Almindelige Samhandelsbetingelser

Disse betingelser gælder i alle samhandelsforhold hvor Dansk Formidling er den ene part.

1. Generelt

Med Dansk Formidling menes selskabet Dansk Formidling ApS når selskabet driver forretning under dette, eller godefolk.dk's brand.

Alle aftaler som indgåes mellem kunder og Dansk Formidling, skal foretages på skrift, for at være bindende for Dansk Formidling. Kunden skal acceptere ordrebekræftelse med digital bekræftelse som, men ikke nødvendigvis, en email med ordlyden "Ordren er bekræftet".

Inden bekræftelse skal kunden altid gøres opmærksom på disse betingelser ved link til denne side eller lignende. Kunden accepterer med ordren samtidig ubetinget nærværende betingelser for samhandel.

2. Løbende abonnementer

Løbende abonnementsydelser som, men ikke udelukkende "PLUSleads" pakker, skal af kunden opsiges SENEST 40 dage inden abonnementsperiodens udløb. Modtager Dansk Formidling ikke en skriftlig opsigelse inden for fristen, fortsætter abonnementet til listepris, jvf. den til enhver tid gældende prisliste på www.danskformidling.dk.

Alle abonnementer der tegnes mellem kunder og Dansk Formidling, tegnes i perioder af 90,180, 365 dage eller efter aftale med en medarbejder fra DanskFormidling ApS.

3. Intellektuelle rettigheder

Dansk Formidling har den fulde ophavsret til leverancer der unikt er fremstillet til kunden. Kunden får, efter betaling af fakturabeløb brugsretten til, at anvende grafisk materiale samt tekster i sin markedsføring. Ved samarbejdets eller abonnementets ophør skal kunden straks ophøre med at benytte materialet.

4. Skadesansvar

Dansk Formidling påtager sig intet ansvar for indirekte eller afledte tab, herunder tab af avance, driftstab, tab af goodwill, tab af kundekreds, løbende omkostninger og andre økonomiske konsekvenstab.

Med mindre andet fremgår af ufravigelige retsregler, er Dansk Formidlings samlede erstatningsansvar – uanset hvilket grundlag, erstatningsansvaret støttes på – begrænset til det af Dansk Formidlings faktisk modtagne beløb for den pågældende ydelse, erstatnings-ansvaret er opstået på baggrund af. Hvis der er tale om erstatningsansvar vedrørende en abonnementsbaseret ydelse, er erstatningsansvaret maksimeret til et beløb svarende til de faktiske ydelser, der er erlagt de seneste 3 måneder før kravet fremsættes.

.....Fortsat

5. Garantier

PLUSleads er en ydelse der leveres "as-is" på abonnementsbasis. Ydelsen består i udvikling, rådgivning om - og opsætning af microsites, samt online markedsføring.

Dansk Formidling stiller ingen garantier for effekten af en PLUSleads kampagnepakke. Dansk formidling kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for lille eller manglende effekt af PLUSleads, annoncering og/eller email marketing, på kundens vegne.

Dansk Formidling stiller heller ingen garanti for effekten af GODEleads pakker. Ligesom effekten af GODEklik heller ikke kan garanteres.

6. Betalingsbetingelser

Med mindre andet udtrykkeligt er blevet skriftligt aftalt, er betalingsbetingelser 5 hverdage efter udstedelse af faktura. I tilfælde af abonnementsbaserede løsninger har Dansk Formidling ret til, at lukke ned for(Tage det offline) det udgivne site og annoncer ved manglende betaling. Når betaling modtages skal Dansk Formidling ikke kompensere kunden for offline perioden.

7. Fortrydelsesret

Dansk Formidling yder ikke fortrydelsesret i forbindelse med indgåede ordrer.

8. Tvister

Alle tvister skal forsøges løst ved forhandling mellem kunden og Dansk Formidling. I tilfælde af forhandlingen slår fejl, skal tvisten indbringes for domstolende. Hvis kunden er parten der påberåber sig tvisten, fritager det ikke kunden for betaling af allerede fakturerede ydelser, såvel som det ikke ophæver indgåede abonnementsaftaler.

9. Ændringer og ikrafttrædelse

Disse betingelser er gældende fra 01-01-2016 og kan ændres af Dansk Formidling, til fordel for kunden uden varsel. Er ændringerne til fordel for Dansk Formidling, skal alle kunder adviseres herom, senest 60 dage, før ikrafttrædelse af ændringerne.